Số 149/PGDĐT ngày 06/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học  học kì II năm học 2019-2020 và tiếp tục tổ chức dạy học qua internet, truyền hình hoặc hình thức khác.